Pasākuma programma

10:00-11:00 Dalībnieku reģistrācija

Konferences atklāšana – 227. aud.

11:00-11:10 Dina BETHERE, Dr.paed. profesore, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore
11:10-11:20 Dace MARKUS, Dr.habil.philol. profesore, Liepājas Universitātes rektore
11:20-11:30 Ieva OZOLA, Dr. philol. asociētā profesore, Liepājas Universitātes zinātnes prorektore
11:30-11:40 Kristīne NIEDRE-LATHERE, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
11:40-12:00 Jana GRAVA, Dr.paed. doc., Ārija KOLOSOVA, Dr.hist. doc., Gundega TOMELE, Mg.sc. educ. lekt., Zinātnisko atziņu un izglītības prakses attīstības tendenču integrācija pedagoģijas studiju programmu jaunveidē
12:00-12:30 Kafijas pauze
12:30 – 16:00 Darba grupas

1. darbnīca: augstskolas kontekts (221. aud.)Vadītāja - Helēna VECENĀNE, Dr.paed. doc.

Liāna SUPE. Classification of higher education institutions: qualitative content analysis
Antonio CICCHELLA. Sleep and motor learning
Helēna VECENĀNE. Studentu organisma funkcionālais stāvoklis un to atsevišķo parametru raksturojums
Ilze MIĶELSONE, Jana GRAVA, Nellija EGLĪTE- BRIEDE. Mentordarbība jauno skolotāju atbalstam
Gundega TOMELE. Skolotāja logopēda profesionālā kompetence un tās apguve studiju procesā
Kristīne NIEDRE-LATHERE. Līdzdalība un līdzatbildība – kompetenču pieejas īstenošanā izglītībā
Santa STRIGUNA, Alīda SAMUSEVIČA. Pedagoģiskās vērtības skolotāju profesionālās pilnveides procesā
Inese OZOLA. Pašvirzīta mācīšanās profesionālās kompetences pilnveidei

2. darbnīca: skolas kontekts (225. aud.)Vadītājs - Pāvels JURS, Dr.paed.asoc.prof.

Agate CUKURA, Pāvels JURS. Bērnu stresu veicinošie faktori sākumskolas posmā
Rasa ENIŅA – BRIEDE. Vardarbības tendences starp skolēniem
Dina BETHERE, Alīda SAMUSEVIČA, Arita POHĒVICA. Konceptuālās vadlīnijas didaktisko resursu
Daiva MALINAUSKIENĖ. How to Seek the Quality Education of Generation Z
Maija ROČĀNE. Sistēmiskā pieeja debašu īstenošanai angļu valodas stundās vidusskolā
Pāvels JURS, Alīda SAMUSEVIČA. Kompetencēs balstīta izglītība – pamatizglītības standarta analīze kontekstā ar 9. klašu skolēnu vērtību sistēmu un atbildība
Lāsma ULMANE-OZOLIŅA, Ilva MAGAZEINA. Vebināru izmantošana pedagogu profesionālajā pilnveidē

3. darbnīca: sabiedrības attīstības konteksts (227. aud.)Vadītāja - Inta KLĀSONE, Dr.paed. prof.

Elīna GRAUDIŅA. Izglītība kā priekšnosacījums sabiedrības attīstībai
Linda ALKSNE, Valdis PRIEDOLS, Zane BĒRZKALNE, Anita JANSONE. Benefits from analyzing video lecture logs with leading business analytics tools
Dace SALENIECE. Holokausta izglītība: problēmas un izaicinājumi
Anita ZAĻAISKALNE. Pieaugušo neformālā izglītība Latvijā: iespējas un izaicinājumi
Edīte KALNIŅA. What Teachers and School Principals Should Learn about Talent Assessment and Development from Multinational Corporations and Industry Leaders?
Inta KLĀSONE. Vizuālās mākslas izpratnes nozīme pamatizglītības saturā
Ernesta MOLOTOKIENĖ. The Relation between Philosophy of Creativity and Education in the Knowledge Society

4. darbnīca: studiju programmu izstrādes konteksts (303. aud.)Vadītājas - Jana GRAVA, Dr.paed.,Ārija KOLOSOVA, Dr.hist.,Gundega TOMELE, Mg.paed.